Sökning: "18F-fludeoxyglucose"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet 18F-fludeoxyglucose.

  1. 1. Water–fat separation in magnetic resonance imaging and its application in studies of brown adipose tissue

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Jonathan Andersson; Uppsala universitet.; [2019]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; brown adipose tissue; magnetic resonance imaging; water–fat signal separation; graph-cut; positron emission tomography; 18F-fludeoxyglucose; infrared thermography; machine learning; artificial neural networks; deep learning; convolutional neural networks; Radiology; Radiologi;

    Sammanfattning : Virtually all the magnetic resonance imaging (MRI) signal of a human originates from water and fat molecules. By utilizing the property chemical shift the signal can be separated, creating water- and fat-only images. LÄS MER