Sökning: "1-3 år"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade orden 1-3 år.

 1. 1. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3

  Författare :Ingegerd Ericsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical training; physical education; motor training; Cognition; motor skill observations; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; cognition; attention;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study effects of an extension of physical education/activity and motor training on motor skills, attention and cognition during a period of three years. Another aim is to develop a test, MUGI observationsschema, which could be useful in charting motor skills of school pupils. LÄS MER

 2. 2. De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården

  Författare :Carina Berkhuizen; Malmö högskola; []
  Nyckelord :interaction; physical; environment; preschool; yard; pedagogue; pedagogues; youngest; children; actors; opportunities; child; Sweden; socio-cultural; perspective; ecological; environmental; psychology; segment; artefact; artefacts; context; 1-3 years; förskola; förskolegård; de yngsta barnen; 1-3 år; samspel; interaktion; pedagog; miljöpsykologi; sociokulturellt perspektiv; ekologisk psykologi; samspelsstråk; samspelsknutpunkt; pedagogik; förskolepedagogik; språk; möjlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Annorlunda men funktionellt beteende : identifiering och förståelse av typiskt och avvikande beteende i åldrarna 1-3 år hos barn med medfödd blindhet

  Författare :Inga-Britt Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn med synskada; Skandinavien; Barn med autism; Småbarnspsykologi; Autism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rectal Cancer - Tumor Biology and Prognostic Markers

  Författare :Eva Fernebro; Bröstca-genetik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prognostic markers; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; immunohistochemistry IHC ; chromosomal instability CIN ; microsatellite instability MSI ; tissue microarray TMA ; tissue inhibitor of metalloproteinase 1 TIMP-1 ; Rectal cancer; soluble urokinase plasminogen activator receptor suPAR ;

  Sammanfattning : Colorectal cancer is one of our most common malignancies and the second leading cause of cancer death worldwide. About 1/3 of the tumors are located in the rectum. LÄS MER

 5. 5. Controlling and monitoring of deammonification process in moving bed biofilm reactor

  Författare :Jingjing Yang; Elzbieta Plaza; Britt-Marie Wilén; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : It is considered that partial nitrification combined with anammox, named deammonification, is more environmental friendly compared with conventional nitrification/denitrification due to decrease energy requirement, low emission of CO2 and N2O. Dissolved oxygen (DO) is a significant parameter influencing the nitrogen removal rate and activity of different microorganisms. LÄS MER