Sökning: "”Så att man inte går och gör fel!”"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden ”Så att man inte går och gör fel!”.

 1. 1. Hardware Architectures for Wireless Communication - Symbol Detection and Channel Estimation

  Författare :Johan Löfgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; VLSI; Digital Design; ASIC; Architecture; Symbol Detection; Channel Estimation; MIMO; OFDM;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I och med de smarta mobiltelefonernas framväxt överförs allt mer data i de mobila nätverken. Detta ställer allt högre krav på mobilsystemen och de mobila enheterna. Ett effektivt utnyttjande av de tillgängliga resurserna är nödvändigt. LÄS MER

 2. 2. Coherent Interactions in Rare-Earth-Ion-Doped Crystals for Applications in Quantum Information Science

  Detta är en avhandling från Atomic Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Mattias Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum optics; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; magnetic and optical properties; electrical; Condensed matter:electronic structure; Atom- och molekylärfysik; optical information processing; coherence in solids; Atomic and molecular physics; rare-earth-ion-doped crystals; magnetisk resonans; spektroskopi; supraledare; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; quantum information;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen handlar om hur kristaller, som innehåller en liten mängd av ämnen tillhörande gruppen sällsynta jordartsmetaller, kan användas för forskning och tillämpningar rörande kvantinformation. Genom att belysa kristallerna med laserljus kan atomernas tillstånd styras och studeras. LÄS MER

 3. 3. Airway mechanics of mice and men

  Detta är en avhandling från Clinical Physiology and Nuclear Medicine Unit, Department of Clinical Sciences, Malmö, Lund University

  Författare :Lennart Lundblad; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fysiologi; radiologi; tomografi; tomography; medical instrumentation; Clinical physics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Penh; emphysema; airway resistance; gas conditioning; plethysmography; lung mechanics; Boyle s law; Physiology; medicinsk instrumentering; Klinisk fysiologi; radiology; enhanced pause; pulmonary fibrosis; micro computed tomography; forced oscillation technique; COPD;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I den här avhandlingen beskrivs några nyutvecklade tekniker för att mäta lungfunktion på såväl möss som människor. Varför behöver vi fler sätt att mäta hur lungorna fungerar? En anledning är att ju tidigare man upptäcker att något är fel med luftvägarna eller lungorna desto större är chansen att en behandling eller livsstilsförändring ska vara effektiv. LÄS MER

 4. 4. Performance and Implementation Aspects of Nonlinear Filtering

  Detta är en avhandling från Institutionen för systemteknik

  Författare :Gustaf Hendeby; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; particle filtering; nonlinear filtering; fault detection; Cramer-Rao lower bound; Kullback divergence; intrinsic accuracy; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik;

  Sammanfattning : I många fall är det viktigt att kunna få ut så mycket och så bra information som möjligt ur tillgängliga mätningar. Att utvinna information om till exempel position och hastighet hos ett flygplan kallas för filtrering. I det här fallet är positionen och hastigheten exempel på tillstånd hos flygplanet, som i sin tur är ett system. LÄS MER

 5. 5. Structural studies of metal-binding proteins revealing dynamic behaviour

  Detta är en avhandling från Molecular Biophysics, Lund University

  Författare :Maria Håkansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry; Molekylär biofysik; Molecular biophysics; zinc; magnesium; superantigen; calbindin D9k; X-ray crystallography; staphylococcal enterotoxin; structure; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish 6 Populärvetenskaplig sammanfattning 6.1 Proteiner produceras av våra gener Nyligen bestämdes sekvensen för det mänskliga genomet bestående av 30 000 gener. Varje gen kodar för minst ett protein. All information finns i generna men för att förstå vad generna gör behöver vi studera proteinerna de kodar för. LÄS MER