Sökning: "öppna bredbandsnät"

Hittade 1 avhandling innehållade orden öppna bredbandsnät.

  1. 1. IT i lokalsamhället : konsumentmakt eller operatörsdominans

    Författare :Stig Gustavsson; Ulf Keijer; Magnus Rönn; Mats Edenius; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; IT -infrastruktur; lokalsamhälle; öppna bredbandsnät; lokala nät; samhällsplanering; boende;

    Sammanfattning : Abstract Syftet med detta arbete var att studera  villkoren för att stärka  konsumenten s, den enskilde medborgarens, den boendes inflytande gentemot de kommersiella IT-aktörerna i samband med bredbandsutbyggnad i svenska kommuner. Det har varit  konsumentnyttan  vid utbyggnad av bredbandsnäten i svenska lokalsamhällen som har varit förem ålet för den föreliggande studien. LÄS MER