Sökning: "årskurs 7–9"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden årskurs 7–9.

 1. 1. Elever möter samhällsfrågor : Didaktiska och bildningsteoretiska perspektiv på samhällsorienterande undervisning om epoktypiska samhällsfrågor

  Författare :Sara Blanck; Martin Stolare; Martin Jakobsson; Jan Löfström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; civics; social issues; teaching; subject integration; pupils; didactical choices; curriculum principles; powerful knowledge; specialised knowledge; everyday knowledge; educational theory; Klafki; Bildung; epoch-typical; educational reconstruction; grades 4–6; grades 7–9; compulsory school; interdisciplinary curricula; interdisciplinary teaching; conceptual change; inferences; migration biographies; sustainable development; samhällsorienterande ämnen; Samhällskunskap; undervisning; ämnesintegration; elever; didaktiska val; curriculumprinciper; kraftfull kunskap; specialiserad kunskap; vardaglig kunskap; bildningsteori; Klafki; bildning; epoktypiska samhällsfrågor; didaktisk rekonstruktion; årskurs 4–6; årskurs 7–9; grundskola; ämnesövergripande; ämnessamspel; begreppslig förändring; begreppslig utveckling; inferenser; migrationsbiografier; hållbar utveckling; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i didaktik och bildningsteoretiska perspektiv är syftet med denna avhandling att undersöka och analysera ämnesövergripande undervisning om epoktypiska samhällsfrågor i grundskolan för att utveckla kunskap om undervisningens didaktiska möjligheter och utmaningar.Avhandlingen är en sammanläggning och består av tre ingående texter: en licentiatuppsats om samhällskunskapsämnet i ämnesintegrerad undervisning som genomfördes 2012–2014 samt två artiklar från forskningsprojektet ”Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4-6” som genomfördes 2017–2022. LÄS MER

 2. 2. Programming in grade 7-9 : Action possibilities and constraints from the perspective of mathematics and technology teachers

  Författare :Niklas Humble; Lena-Maria Öberg; Peter Mozelius; Stefan Hrastinski; Päivi Anneli Kinnunen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The idea of using programming in fields outside of computer science is not new, but it has received renewed attention with the global trend of integrating programming in school curricula. In the Swedish context, mathematics and technology teachers for grades 7-9 have been significantly affected by the integration of programming. LÄS MER

 3. 3. Allt har förändrats och allt är sig likt : En longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning

  Författare :Maria Bjerneby Häll; Berit Askling; Ole Björkqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school mathematics; arguments for mathematics; mathematics teaching; compulsory school; mathematics teacher; teacher education; novice teacher; skolämnet matematik; argument för matematik; matematikundervisning; grundskola; matematiklärare; lärarutbildning; nyutbildad lärare; Education; Pedagogik; Mathematics; Pedagogics and Educational Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera argument för matematik i grundskolan och att förstå varför och hur de officiella argumenten förändras, från de argument som återfinns i styrdokument till de argument som förs fram av undervisande matematiklärare. En utgångspunkt är att skolmatematikens villkor och verklighet kan beskrivas genom analys av officiella argument och av lärarstudenters och lärares personliga argument för matematik i grundskolan. LÄS MER