Sökning: "Örjan Wesslén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Örjan Wesslén.

  1. 1. ß1-blockade early after coronary surgery : a haemodynamic, metabolic and electrophysiologic study with special reference to effects of metoprolol

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Örjan Wesslén; Uppsala universitet.; [1990]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER