Sökning: "Örjan Hermodsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Örjan Hermodsson.

  1. 1. Det arkeologiska landskapet : Fornlämningsbild och bebyggelsehistoria i tre uppländska bygder under bronsålder och äldre järnålder

    Författare :Örjan Hermodsson; Frands Herschend; Helena Victor; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Uppland; Bronze Age; Early Iron Age; settlement development; special surveys; ancient remains and monuments; rock carving; cupmark; stone fence; prehistoric land-use; Archaeology; Arkeologi;

    Sammanfattning : Archaeological fieldwork provides the basis for a comparative landscape archaeological analysis in the province of Uppland, Sweden. The main object is to interpret the sett-lement development in the Bronze Age and the Early Iron Age. LÄS MER