Sökning: "Örjan Andersson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Örjan Andersson.

  1. 1. Two Modified 2,3-Diamino-naphthalenes for Spectro-fluorimetric Determination of Selenium in Biological Samples

    Detta är en avhandling från Uppsala universitet

    Författare :Örjan Andersson; Uppsala universitet.; [1995]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER