Sökning: "Örjan Ahrenstedt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Örjan Ahrenstedt.

  1. 1. Immunologic characterization of Crohn's disease by segmental intestinal perfusion

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Örjan Ahrenstedt; Uppsala universitet.; [1991]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER