Sökning: "Återkoppling psykologi"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Återkoppling psykologi.

 1. 1. Preventing problem gambling: Focus on overconsumption

  Författare :Jakob Jonsson; Per Carlbring; Ingrid Munck; Ståle Pallesen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gambling; problem gambling; prevention; overconsumption; responsible gambling; online self-test; ESEM; psychometric properties; predictive; longitudinal; CFA; gambling fallacies; reinforcers; personalized behavioural feedback; motivational interviewing; gambling expenditure; RCT; 12-month follow-up; spel om pengar; problematiskt spelande; prevention; överkonsumtion; spelansvar; online självtest; ESEM; psykometriska egenskaper; prediktiv; longitudinell; CFA; tankefällor om spel; psykologiska förstärkare; personifierad återkoppling på beteende; motiverande samtal; spelutgifter; RCT; 12-månaders uppföljning; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : A proportion of gamblers experience problems. The role of overconsumption in developing gambling problems is sparsely described in the literature and there is little scientific knowledge about the prevention of gambling problems. LÄS MER

 2. 2. Metacognition and Confidence: Mood, Individual Differences, Developmental and Social Aspects

  Författare :Anna-Carin Jonsson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; Developmental; Eyewitness memory.; Individual Differences.; Calibration.; Realism in confidence judgments.; Metacognition.; psychology; psykologi; developmental; eyewitness memory; individual differences; calibration; realism in confidence judgments; metacognition;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the realism in people's confidence judgments. Study I investigated whether mood influences the confidence people have in their event memory. However, there were no significant differences in the realism of the participants' confidence judgments between conditions (elated and neutral). LÄS MER

 3. 3. A Needs-Based Approach towards Fostering Long-term Engagement with Energy Feedback among Local Residents

  Författare :Aram Mäkivierikko; Fredrik Gröndahl; Olga Kordas; Hossein Shahrokni; Paula M. Bögel; Cristian M Bogdan; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Energy feedback; Consumer engagement; Energy behaviour; Social networks; Smart grids; Design principles; Energiåterkoppling; konsumentengagemang; Energibeteende; Sociala nätverk; Smarta elnät; Designprinciper; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Sammanfattning : In order to reach the current climate goals, energy consumption needs to decrease in all sectors, including households, which produce 20% of the European emissions. However, it is difficult to increase residents’ engagement in their household electricity consumption as it is an ‘invisible’ form of energy, the monetary incentives are often too small and environmental incentives are not very effective. LÄS MER

 4. 4. Hållbar polisrekrytering : Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Författare :Stefan Annell; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Kristina Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER

 5. 5. Assessing writers, assessing writing : A dialogical study of grade delivery in Swedish higher education

  Författare :Janna Meyer-Beining; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Betygsättning; Högskoleutbildning; Återkoppling psykologi ; Didaktik; Uppsatsskrivning; Education; Higher; Feedback Psychology ; Grading and marking Students ; Academic writing; Teaching;

  Sammanfattning : Assessment feedback has been discussed as an important resource for providing students with a sense of their current performance relative to institutional expectations and with the information needed to close apparent gaps. Pointing out that this involves complex sense-making processes, recent research has stressed the need to change the nature of assessment feedback from teacher telling to student/teacher/peer dialogues. LÄS MER