Sökning: "Åsa Schoug"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åsa Schoug.

  1. 1. A dry phase of life : freeze-drying and storage stability of Lactobacillus coryniformis Si3 in sucrose-based formulations

    Författare :Åsa Schoug; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER