Sökning: "Åsa Roxberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Åsa Roxberg.

 1. 1. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Författare :Åsa Roxberg; Katie Eriksson; Arne Rehnsfeldt; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; Caring sciences; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER

 2. 2. Vårdande och icke-vårdande tröst : Caring and non-caring consolation

  Författare :Åsa Roxberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is, from a caring science perspective including a caring theology perspective, to illustrate the meaning of the phenomenon consolation and how consolation relates to suffering and care. Two studies were completed where staff and elderly care receivers were interviewed and a third study focused on an analysis of consolation as it is presented in the Book of Job in the Old Testament. LÄS MER

 3. 3. Bildterapi – en väg till inre förändring och förbättrad hälsa

  Författare :Gärd Holmqvist; Åsa Roxberg; Ingrid Larsson; Cristina Lundqvist Persson; Töres Theorell; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Art Therapy; Expressive Therapies Continuum ETC ; Inner Change; Vitality Affects; Basic Affects; Intersubjectivity; Qualitative Research; Bildterapi Art Therapy ; Expressive Therapies Continuum ETC ; inre förändring; vitalitetsaffekter; grundaffekter; intersubjektivitet; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka bildterapins möjlighet att bidra till inre förändring och förbättrad hälsa hos individen. Med inre förändring avses en strukturell och varaktig förändring som sker på ett psykologiskt djupare plan, till skillnad mot en yttre och mer tillfällig förändring. LÄS MER

 4. 4. Understanding healthy aging in Isan-Thai culture

  Författare :Pornpun Manasatchakun; Margareta Asp; Åsa Roxberg; Gunilla Strandberg; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; cross-sectional study; focus group interviews; healthy aging; lifeworld theory; nursing; person-centred care; phenomenography; relatives; Thai nurses; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The older population in Thailand is growing, and the number of older people who suffer from health problems is increasing as well. The health situation of the older population challenges healthcare providers to care for older people. Healthy aging is key to promoting the health of older people and sustaining their well-being. LÄS MER

 5. 5. Hjälp mig att hjälpa dig! : upplevelser och uppfattningar av undersökning med MRT för personer med metastaser i ryggen

  Författare :Thomas Strand; Åsa Roxberg; Erna Törnqvist; Mikael Rask; Solveig Lundgren; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Magnetic resonance imaging; spinal metastasis; patient-centered care; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim was to explore how patients with spinal metastasesexperience a magnetic resonance imaging examination (MRI). Furthermore,the purpose was to investigate the radiographers’ perceptions of the patients’care needs and what measures can be taken to relieve the suffering associatedwith an MRI examination. LÄS MER