Sökning: "Åsa Livner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åsa Livner.

  1. 1. Prospective and retrospective memory in normal and pathological aging

    Författare :Åsa Livner; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : This thesis aims to explore how prospective and retrospective memory are affected by health in old age. In this regard, we have focused on dementia disorders, depressive symptomatology, and thyroid functions. Prospective memory involves remembering to perform actions, such as paying bills or taking one s medication. LÄS MER