Sökning: "Åsa Lindh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åsa Lindh.

  1. 1. Predicting suicide attempt and suicide : the role of standardised instruments in a psychiatric cohort

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

    Författare :Åsa Lindh; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Aim. The aim of this thesis was to assess the role of standardised instruments in prediction of suicide attempt and suicide in patients known to have an increased risk of these outcomes, namely patients with self-harm. Method. LÄS MER