Sökning: "Åsa Gardelli"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Åsa Gardelli.

 1. 1. "Det handlar om ett värdigt liv" : människor med funktionshinder införlivar IKT i sina vardagliga liv

  Författare :Åsa Gardelli; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Engineering Psychology; Teknisk psykologi; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på människor med funktionshinder och hur de kan påverka sin livssituation med informations- och kommunikationsteknologin (IKT) som verktyg. Människor med funktionshinder ses i många sammanhang som om de vore en enhetlig grupp utan att man beaktar att funktionshinder är en av de samhälleliga skillnader som, liksom ålder, kön, klass, geografisk region etc. LÄS MER

 2. 2. Vilja, våga, kunna använda informations- och kommunikationstekniken : människor med funktionshinder i samarbete med universitet och handikapprörelse

  Författare :Åsa Gardelli; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Engineering Psychology; Teknisk psykologi; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Informations- och kommunikationstekniken har för många människor blivit en naturlig och viktig del i deras dagliga liv. Den öppnar för stora möjligheter men kan också innebära stora omställningar för människor. En återkommande fråga i den allmänna debatten är om alla människor i samhället kommer att kunna ta del av denna teknik. LÄS MER

 3. 3. Att leda ett utmanande skoluppdrag i förändring : Rektorers ledarskap i likabehandlingsarbete

  Författare :Greta Lindberg; Åsa Gardelli; Marie Wrethander; Pia Skott; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Curriculum theory; development of schools’ equality work; equality assurance in schools; head teacher’s leadership in the schools’ equality assurance; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Head teachers have a central role to play in ensuring that schools fulfil their commissions, goals and plans for development. One of the duties of a head teacher is to lead other members of staff to ensure that the regulations concerning equality assurance are met to prevent abusive treatment, discrimination and harassment. LÄS MER

 4. 4. “The World at Your Fingertips if You Know the Computer”: Agency, Information and Communication Technologies and Disability

  Författare :Rebecka Näslund; Elisabeth Berg; Åsa Gardelli; Sisse Finken; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Agency; Disability; Information and Communication Technologies; Intra-action; Material-discursive; Material Semiotics; Modes of ordering; Situated knowledges; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the relationships between agency, Information and Communication Technologies (ICT) and people with disability (in various ages). The aim has been to create an understanding by describing and analysing, and as such, to develop knowledge of how people with disabilities experience agency, ICT, and disability in their everyday lives. LÄS MER

 5. 5. Ny i klassen : Om införande och användning av pekplattan i skolan ur ett elevperspektiv

  Författare :Monica Grape; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the introduction of digital tablets toschoolchildren. The aim is to contribute to knowledge about howtablets can be introduced and used as a mediating tool in schoolworkby drawing focusing on the schoolchildren’s perspective andunderstanding of this medium. LÄS MER