Sökning: "Åsa Danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Åsa Danielsson.

 1. 1. Spatial modeling in sediments

  Författare :Åsa Danielsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : In a marine environment the sediments play an important role. They act as sinks, where the concentrations often are higher than in the water mass above, but also as sources for numerous pollutants. LÄS MER

 2. 2. Autoimmune hepatitis : life, death and in-between

  Författare :Åsa Danielsson Borssén; Mårten Werner; Soo Aleman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; autoimmune hepatitis; autoimmune liver disease; hepatocellular carcinoma; surveillance; pregnancy; pregnancy outcome; cirrhosis; fibrosis; epidemiology; cause of death; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Background Autoimmune hepatitis (AIH) is a chronic autoimmune liver disease that is overrepresented in women (75% of cases). Studies have described a 10-year survival after diagnosis near to that of the general population, but less is known about the long-term survival. LÄS MER

 3. 3. Study on the structure and properties of xylan extracted from eucalyptus, sugarcane bagasse and sugarcane straw

  Författare :Danila Carvalho; Mikael Lindström; Åsa Emmer; Sverker Danielsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Lignocellulosic biomasses are an important source of chemical components such as cellulose, lignin and hemicelluloses, and can be used for a variety of purposes in both the pulp and paper and chemical conversion industries. Xylan, the main hemicellulose found in hardwood and grass plants, plays an important role during the pulping/pretreatment process reactions, including those used in 2nd generation bioethanol production. LÄS MER

 4. 4. Microbial Communities in Boreal Peatlands : Responses to Climate Change and Atmospheric Nitrogen and Sulfur Depositions

  Författare :Magalí Martí Genero; Bo Svensson; Åsa Danielsson; Torben Christensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Microbial communities; methanogens; plant communities; peatland; temperature; nitrogen; long-term; field experiment; high-throughput sequencing; Microbiella samhällen; metanogener; växtsamhällen; myrar; torv; temperatur; kväve; långtid; fältexperiment; high-throughput-sekvensering;

  Sammanfattning : Myrmarker har en stor roll i regleringen av den globala kolbalansen och koncentrationerna av koldioxid och metan i atmosfären, vilket gör dem till speciellt viktiga ekosystem ur ett klimatförandringsperspektiv. Förändringar av myrmarker genom naturlig utveckling eller antropogen påverkan kan därför få långtgående störningar av myrars klimatreglerande funktion. LÄS MER

 5. 5. Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser

  Författare :Yvonne Hallesson; Mona Blåsjö; Kristina Danielsson; Åsa af Geijerstam; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :reading; literacy; high-performing students; upper secondary school; non-fiction texts; reading positioning; textual awareness; metacognitive awareness; genre awareness; systemic functional linguistics; new literacy studies; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : Recent international surveys reveal a decline in reading performance among Swedish students during the past decade. In the light of these results, this thesis describes the reading literacy of a class of high-performing students in the Swedish upper secondary school, in order to discern characteristics of successful readers. LÄS MER