Sökning: "Åsa Backlund - Elevvård i grundskolan"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åsa Backlund - Elevvård i grundskolan.

  1. 1. Elevvård i grundskolan : Resurser, organisering och praktik

    Författare :Åsa Backlund; Tommy Lundström; Roine Johansson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; Elevvård; elevhälsa; elevvårdspersonal; skolkurator; skolsocialt arbete; skola; organisation; socialt arbete; pupil welfare; school social worker; organization; Social work; Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

    Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse the organization, resources and practice of pupil welfare work in municipal compulsory schools. In one study, telephone interviews with head masters from a random sample of 100 municipal compulsory schools have been carried out. LÄS MER