Sökning: "Åsa ÅB Bondesson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åsa ÅB Bondesson.

  1. 1. Aspects on optimisation of drug therapy in the elderly

    Detta är en avhandling från Clinical Chemistry and Pharmacology, Dept of Laboratory Medicine

    Författare :Åsa ÅB Bondesson; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medication histories; medication reviews; drug-related problems; elderly; medication errors; pharmacists; drug therapy;

    Sammanfattning : Introduction: Elderly patients often use many drugs, increasing the risk for drug-related problems. Aim: To optimise drug therapy in the elderly by identifying, resolving and preventing drug-related problems. LÄS MER