Sökning: "Ålderdomens psykologi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ålderdomens psykologi.

  1. 1. Vishet i ett åldrandeperspektiv : En fenomenologisk-hermeneutisk studie

    Författare :Marika Marusarz; Högskolan Dalarna; []
    Nyckelord :Ålderdomens psykologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER