Sökning: "Åke Malmberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åke Malmberg.

  1. 1. Notations supporting knowledge acquisition from multiple sources

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

    Författare :Åke Malmberg; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [2002]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Knowledge Acquisition; Knowledge Representation; Expert Systems; Knowledge Engineering; XML; Distributed Systems; Knowledge Repository; Presence; SGN; Systemutveckling; Expertsystem; Datorisering;

    Sammanfattning : Today many organizations are geographically distributed, and the number of international organizations is increasing. Managing knowledge in a distributed organization may include a knowledge repository. LÄS MER