Kompetensutnyttjande i mångprofessionella psykiatriska team

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: I vårdverksamhet för patienter med komplexa vårdbehov är teamarbete en vanlig arbetsform. I forskning om mångprofessionellt teamarbete i vården beskrivs fördelar med organisationsformen, samtidigt som svårigheter påtalas somden mångprofessionella sammansättningen kan medföra. Inom forskningen har man dock i liten utsträckning undersökthuruvida de patientinsatser som görs av mångprofessionella vårdteam verkligen präglas av teamens breda kompetens. Manredovisar heller någon övergripande teoretisk modell som beskriver faktorer betydelsefulla för utfallet av vårdteams arbete ibemärkelsen mångdimensionalitet.Syftet med detta arbete har varit att undersöka i vilken utsträckning patientarbetet i mångprofessionella psykiatriska teampräglas av teamets samlade kompetens, samt på vilket sätt de olika professionerna bidrar till grad av mångdimensionalitet ipatientarbetet. Ett syfte har också varit att undersökta vad som kan vara viktiga påverkansfaktorer för utnyttjandet av densamlade kompetensen i psykiatriska team.Två empiriska studier har genomförts. Den första studien syftade till att ge en bild av grad av mångdimensionalitet ipatientarbetet, samt av på vilket sätt de olika professionerna bidrar med sin kompetens. I denna studie observeradesvuxenpsykiatriska teams arbete under behandlingskonferens. Resultatet av observationsstudien visade att de studeradeteamen hade svårigheter att under hela diskussionen belysa patienterna på ett mångsidigt sätt – diskussionen dominerades avdet sociala perspektivet. Till denna dominans av det sociala perspektivet bidrog alla professionerna. Resultatet pekade ävenpå ett underutnyttjande främst av omvårdnadspersonalen men även av kuratorerna under behandlingskonferens. Vidarevisade resultatet att en mycket stor del av diskussionsutrymmet ägnades åt att beskriva patienten och en mycket liten del åtanalys- och beslutsprocessen. Till dominansen av det beskrivande momentet bidrog alla professionerna.Den andra studien syftade till att belysa vad som kan vara viktiga påverkansfaktorer för huruvida patientarbetet ipsykiatriska team får en mångdimensionell prägel. I denna studie intervjuades personal från psykiatrin, och utgångspunkt förintervjuerna var resultatet från observationsstudien. De förklaringar intervjugrupperna lämnade till det sociala perspektivetsdominans och till dominansen av det beskrivande momentet handlade om behov hos medlemmar i psykiatriska team av attkänna sig delaktiga och jämlika, samt av att relationerna i teamet skall vara konfliktfria. Ett underutnyttjande avomvårdnadspersonal samt kuratorer förklarade man med ett hierarkiskt förhållande mellan medlemmar i psykiatriska team.Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet av de två studierna pekar mot att relationella aspekter av teamarbetet samt etthierarkiskt förhållande mellan professionerna kan begränsa psykiatriska teams möjlighet till att under behandlingskonferensbelysa patientärenden på ett mångsidigt sätt, samt till fullo utnyttja teamets samlade kompetens.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)