Electronic Cash and Hierarchical Group Signatures

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

Författare: Mårten Trolin; Kth.; [2006]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning: I denna avhandling presenteras resultat inom två områden – elektroniska betalningar och hierarkiska gruppsignaturer.• En starkare säkerhetsdefinition för digitala pengar presenteras med syfte att användare inte ska behöva lita på banken i samma utsträckning som för äldre definitioner. Denna starkare definition ges dels som en experimentbaserad definition och dels som en definition i ramverket för universell sammansättning (UC). Det visas att säkerhet enligt den experimentbaserade definitionen implicerar UC-säkerhet. Dessutom beskrivs en konstruktion med allmänna metoder som är säker enligt den nya definitionen i modellen med gemensam referenssträng (CRS) om den baseras på en familj lönndörrspermutationer.I samband med konstruktionen definieras extraherbara, simuleringssunda, icke-interaktiva kunskapslösa bevis. Existensen av sådana bevis i CRS-modellen bevisas under antagandet att det existerar en familj lönndörrspermutationer.• Ett system för digitala pengar beskrivs. Systemet bygger på symmetriska primitiv och är säkert i UC-ramverket under antagandet att ett symmetriskt CCA2-säkert kryptosystem, ett CMA-säkert signaturssystem och en familj enkelriktade kollisionsfria hashfunktioner används. Beviset är inte i slumporakel-modellen. Tack vare sin höga effektivitet är system väl lämpat för exempelvis smartkort och mobiltelefoner. Det beskrivs vidare hur systemet kan användas som ett system för gruppsignaturer med engångsnycklar.• Begreppet hierarkiska gruppsignaturer introduceras. Detta är en äkta generalisering av gruppsignaturer som tillåter flera gruppchefer organiserade i ett träd med signatörerna som löv. Om en signatör är löv i ett delträd under en gruppchef får denne gruppchef reda på till vilket delträd signatören hör. Definitioner och tre olika konstruktioner ges.Den första konstruktionen använder allmänna metoder och är säker om den baseras på en familj lönndörrspermutationer. Denna konstruktion är inte avsedd för praktisk använding, utan ska ses som ett bevis att definitionen är rimlig. Den andra definitionen är nästan praktisk, och dess säkerhet bevisas i slumporakelmodellen under starka RSA-antagandet och DDH-antagandet. Den tredje konstruktionen är praktisk och säker under starka RSA-antagandet och DDH-antagandet. Denna konstruktion är optimistisk i den meningen att en gruppchef kan behöva interagera med andra parter för att öppna en signatur.Slutligen bevisas att om ett system för hierarkiska gruppsignaturer är säkert så realiserar det en ideal funktionalitet i UC-ramverket.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)