The Logic of the Exception

Detta är en avhandling från Media-Tryck Sociologen, Lunds universitet

Sammanfattning: Som regel forstår vi demokrati og diktatur som to adskilte regeringsformer. Faktisk er de sammenflettede grundet undtagelsestilstanden og dens uundgåelighed i den politiske forfatning. Denne indrømmelse befrier os fra normativ forudindtagethed om det politiske og leder os til den hypotese at hvis vi studerer det politiske hinsides ideologiske spilfægterier og narrative konstruktioner kan vi komme til at forstå det politiske som et sociologisk studieobjekt. The Logic of the Exception foreslår at en sådan hypotese faktisk kan verificeres ved at stadfæste Carl Schmitts berømte definition a suverænitet: ”Suveræn er den som bestemmer over undtagelsestilstanden.” I fire kapitler bliver der gennemført en grundig diskursanalyse med det formål at fremdrage kompleksiteten i Schmitts definition og problemerne ved at stadfæste denne i et moderne filosofisk klima. Herved produceres en mængde definitioner som bidrager til at konstruere en model af den politiske entitet i en konkretistisk begrebsramme. Den konkretistiske analytiske begrebsramme har flere fordele i studiet af det politisk som et sociologisk studieobjekt. For det første undgår den idealistiske antagelser og utopistiske fordomme. For det andet, kontrasterer den, den politiske realismes uendelige magtrelationsanalyse og angriber dennes relative konklusioner. En tredje og måske mest tydelige konsekvens af vendingen mod konkretismen er åbenbaringen af den fundamentale logik det politiske er underlagt, en åbenbaring der blotlægger det politiske i dets nøgne klarhed som autoritet og dominans. Ved at begrebsliggøre logikken bag den politiske entitets fundamentale mekanisme åbenbarer The Logic of the Exception en diskurs fri for moralistiske eller kyniske antagelser om det politiske. I ly af dette nyfundne sprog kommer vi til at forstå den globale politiske entitets opståen i kølvandet på den internationale undtagelsestilstand (1999-2006) gennem en diskussion af den moderne politiske sociologi.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.