Studenter och utbildningar vid ett nytt universitet : Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad

Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att utifrån olika ansatser ge en bred bild av ett relativt nyetablerat universitet. Genom att fokusera på studenters utbildningsval och motiv utifrån deras bakgrunder och erfarenheter i relation till Växjö universitets olika typer av utbildningar, vill jag studera förutsättningar för formningen av lärosätets utbildningsmiljö samt konsekvenser för studenternas vidare öden. Växjö universitets studenter och utbildningar studeras i relation till andra lärosätens studenter och utbildningar i ett historiskt och nutida perspektiv. De Växjöstudenter som jag koncentrerar mig på är den stora grupp högskolenybörjare som studerar på helfart som finns vid universitetet. Dessutom beskrivs och analyseras olika utbildningsprograms studenter och deras utbildningsmotiv i den lokala utbildningsmiljön.  Ett antal övergripande frågeställningar vägleder arbetet: Vilka är Växjö universitets utbildningar och dess studenter jämfört med andra lärosäten?Vilka studenter rekryterar universitetets olika utbildningar?Vilka är studenternas motiv till valet av utbildningar?Hur ser relationen ut mellan bakgrund, motiv och utbildning?  [1] För mer ingående diskussion om studentgruppen, se kapitel 2, och appendix, kapitel 2.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.