Unification and Conflict. The Church Politics of Alonso de Montúfar OP, Archbishop of Mexico, 1554-1572

Detta är en avhandling från Swedish Institute of Missionary Research

Sammanfattning: I centrum för min avhandling står den spanske dominkanen Alonso de Montúfar (ca.1489-1572) som mellan 1554 och 1572 var ärkebiskop av Mexiko. I synnerhet har jag studerat hur ärkebiskop Montúfar ville att kyrkan skulle organiseras (hans kyrkovision) och hur han försökte förverkliga sin vision (hans kyrkopolitik).

Montúfar kom till Mexiko drygt trettio år efter den spanska erövringen av det så kallade Aztekriket. Under denna tidsperiod hade en stor mängd missionärer kommit dit. De flesta av dessa var medlemmar av tiggarordnar (franciskaner, dominikaner och augustiner), vilka byggde kyrkor, predikade och döpte större delen av den inhemska (till störren delen nahua-talande) befolkningen i centrala Mexiko.

När Ärkebiskop Montúfar kom till Mexiko var den stora frågan huruvida kyrkan skulle organiseras på exakt samma sätt som hemma i Spanien eller om den Nya Världen krävde nya organisationsformer. Montúfar ville bygga en organiserad kyrka efter spansk förebild med starka biskopar, domkapitel och en stor andel stiftspräster som var direkt underställda biskoparna. För att bekosta allt detta ville han att den indianska befolkningen skulle betala tionde till kyrkan. Han menade att dessa reformer var nödvändiga eftersom han ansåg att större delen av den inhemska befolkningen fortfarande var ungefär lika "hednisk" som innan spanjorernas ankomst. Han menade också att de flesta indianer hade en mycket grumlig uppfattning av vad den kristna läran var för något.

Montúfars försök till kyrkoreformer väckte stort missnöje bland ordensprästerna som tidigare dominerat missionsarbetet och inte ville att biskoparna skulle få en så stor makt. De såg också en stor fara i att missionen skulle läggas i händerna på stiftspräster, som de menade oftast var såväl outbildade som giriga.

I avhandlingen har jag också studerat ärkebiskop Montúfars stormiga relationer till domkapitlet i Mexico City. Slutligen har jag analyserat Montúfars roll i den tidiga kulten av Vår Fru av Guadalupe i Tepeyac i utkanten av Mexico City, som idag har blivit en av världens mest populära mariakulter

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)