Det ojämlika mötet en studie av samverkan i hemvården mellan kommunernas hemtjänst och landstingets primärvård

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Enligt nya riktlinjer för den offentliga omsorgen för äldre och handikappade skall den omorganiseras till öppnare vårdformer. Nu är målet att äldre och handikappade i ökad utsträckning skall kunna bo i sina egna hem, även för de som har stora omsorgsbehov. Det här leder till att personalen från kommunens hemtjänst och landstingets primärvård möter varandra i omsorgsarbetet. I både socialtjänstlagen, 1982, och hälso- och sjukvårdslagen, 1983, uttalas att ansvariga organisationer skall samverka vid utvecklandet av "det nya öppna vårdarbetet" i det enskilda hemmet. Omorganiseringen till öppnare vårdformer har dock redan givit upphov till problem både för dem som behöver vård och omsorg och för personalen i hemvården vars arbetsuppgifter ständigt förändras. Jag menar att dessa problem i hög grad är strukturellt och organisatoriskt betingade och hänger samman med att de personalgrupper som skall mötas i samverkan kommer från två sinsemellan mycket olikartade verksamheter, mänligen socialtjänsten respektive sjukvården. Denna avhandlings huvudsyfte är att beskriva och analysera mötet som sker mellan personalgrupperna i de två organisationerna när de enligt de politiska målsättningarna skall samverka i och samordna det "nya öppna vårdarbetet". Utöver själva mötet mellan de två organisationernas personalgrupper har också respektive organisation i sig studerats. Syftet är att ge en bakgrund till i vilken utsträckning och på vad sätt mötena mellan personalen från de två verksamheterna påverkas av att de kommer från organisationer med sinsemellan olikartade målsättningar, arbetsuppgifter och kompetenser.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.