Multinationella företags organisation : ett nyinstitutionellt ekonomiskt perspektiv på samordning

Detta är en avhandling från Håkan Pihl, Stallgatan 16, S-291 54 Kristianstad

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish En ny organisation har identifierats i multinationella företag. Vad utmärker denna? Vilka är skillnaderna mot tidigare? Denna avhandling beskriver och förklarar multinationella företags organisation utifrån en utvidgad nyinstitutionell ekonomisk teori för samordningsmekanismer och samordningsformer. Nya organisatoriska inslag identifieras och analyseras utifrån denna teori. En ny organisationsform, en "Web-form", identifieras härvidlag.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.