Soil improvement based on environmental geotechnics environmental and geotechnical aspects of drainage of redox-sensitive soils and stabilisation of soils with by-products

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: I avhandlingen behandlas Miljögeotekniska problem som "dränering av redox-sensitiva jordar", "blockstabilisering av sulfidjord och torvjord" och " undersökning av nya vägmaterial". - Miljöproblem, kopplat till dränering och/eller urgrävning av redox-sensitiva jordar, som järnhaltiga moräner och sulfidjordar, behandlas i denna avhandling. Dräneringsproblem, orsakat av igensättning och korrosion, kan förutses genom att bedöma jord- och grundvattenkemin hos jord- respektive grundvattenprover. -Blockstabilisering är en grundläggningsmetod som används i organiska jordar, där dränering och urgrävning bör undvikas. I denna avhandling behandlas stabilisering av sulfidjord och torvjord med Portlandcement, Portlandcement/ Hyttsten och Portlandcement/LD-slagg. För kontroll av homogenitet hos stabiliserade fältprover från sulfidjord och torvjord har metoder, för respektive jord, tagits fram och föreslagits. Resultaten visar att stabilisering med Portland-cement och Hyttstenbaserade tillsatsmedel fungerar tillfredsställande, utan att de stabiliserade materialens halter av reglerade element/föreningar överskrider svenska riktvärden för känslig markanvändning. Portlandcement/LD-slagg ger bra stabiliseringsresultat men LD-slagg innehåller höga halter av lakbart Vanadin. - Geotekniska egenskaper hos ett jord- eller vägmaterial kan förbättras genom tillsättning av restprodukter som tillsatsmedel. Miljögeoteknisk undersökning bör därför utföras.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.