En illustration av vägen till förtidspension

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Författare: Sofia Reinholdt; [2003]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: En av de största utmaningarna som industrialiserade välfärdsstater står inför, rör det faktum att vi idag har en minskande andel arbetsför (åldrande) befolkning samtidigt som vi har ett ökat förtida utträde ur arbetslivet. Det allra vanligaste sättet att lämna arbetslivet i förtid är via förtidspension. I Sverige finns idag drygt 450.000 förtidspensionärer vilket motsvarar ca 10% av arbetskraften som p.g.a. permanent nedsatt arbetsförmåga lämnat arbetsmarknaden i förtid. Kunskaperna om den genomsnittliga förtidspensionären (t.ex avseende ålder, utbildning, yrkestillhörighet vid förtidspensionstillfället) får betraktas som förhållandevis god medan longitudinella kunskaper om hur vägen till förtidspension kan te sig är avsevärt mer begränsad. I uppsatsen har olika individers väg till förtidspension illustrerats med avseende på deras arbets-, social- och hälsohistorik. Undersökningen har baserats på djupintervjuer och syftar till att finna en mer sammansatt kunskap om vägen till förtidspension. Intervjustudien inbegriper också en närmare gransking av män och kvinnor som förtidspensionerats från ett yrke där de befunnit sig i extrem könsmässig minoritet, en grupp som i tidigare studier visat sig ha högre ohälso-och förtidspensionsrisker jämfört med könet i majoritet i yrket.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)