Liv, arbete och förändring. De första åren med kronisk ledgångsreumatism

Detta är en avhandling från HarecPress

Sammanfattning: Avhandlingen handlar om de personliga följderna av de tidiga konsekvenserna av kronisk ledgångsreumatism, hur det påverkar personernas arbetsliv och hur de hanterar detta. I denna kvalitativa studie har tematiserade intervjuer använts. Tjugotre personer, vilka nyligen diagnostiserats med kronisk ledgångsreumatism, var intervjuade två gånger med två års mellanrum. Studien är influerad av ett intraktionsitiskt perspektiv av hur yrkesrollen påverkas av den tidiga sjukdomen och hur det inverkar på samspelet mellan den sjuke och människor i hans/hennes liv. Analysen fokuserar på hur sjukdomen påverkar kroppen, självbilden och sociala roller. Intervjupersonerna beskriver hur de tidiga symtomen hotar deras självbild och för in känslor av osäkerhet. Deras tidigare balans i livet rubbas. En majoritet av intervjupersonerna erfar svårigheter att leva upp till yrkesrollen när symtom av sjukdomen märks på kroppens funktionsförmåga. De pendlar mellan att försvara, förändra, lämna eller ersätta yrkesrollen i strävan efter att uppnå balans mellan kroppens förmåga och arbetslivets krav. Studien visar att vägen tillbaka till en tillfredställande arbetssituation var en komplex process. Processen kan beskrivas som en statuspassage. En statuspassage beskriver olika händelseförlopp som jag kallar ?anhalter? vilka personen använder för att finna balans mellan yrkesrollen och framträdandet på arbetet. Detta synsätt beskriver rehabilitering i arbetslivet som en modell av statuspassage och ?anhalter?. Modellen introducerar ett nytt synsätt. Synsättet kan hjälpa oss att förstå den tidiga anpassningsprocessen i det individuella fallet och ge en ny dimension till tidigare studier om att förstå anpassning till kronisk sjukdom. Det understryker också vikten av välplanerade interventioner i ett tidigt skede av sjukdomen och dess betydelse för den senare anpassningen. Modellen beskriver endast en del av det livsomställningsarbete som personerna genomgår för att anpassa sig till ett framtida liv med kronisk ledgångsreumatism.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.