Three - dimensional ultrasound studies of the cervix in pregnancy

Detta är en avhandling från Medicinsk Informationsteknik, Malmö

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Tre-dimensionell ultraljudsundersökning av livmodertappen (cervix) Syftet med avhandlingen var att utvärdera förändringar i livmodertappen (cervix) med tre-dimensionellt ultraljud och utreda om tre-dimensionellt power Doppler ultraljud kan förutsäga tiden till spontan eller inducerad förlossning hos överburna, gravida kvinnor. Avhandlingen baseras på fem studier: reproducibilitet av cervixmätningar (studie I), referensvärde för normala mätningar på cervix med tre-dimensionellt ultraljud under graviditet (studierna II och III) samt förmåga att förutsäga tiden till spontan eller inducerad förlossning hos överburna, gravida kvinnor med tre-dimensionellt power Doppler ultraljud (studierna IV och V). Vi undersökte 969 kvinnor mellan graviditetsveckor 17 och 42 med två- och tre-dimensionellt ultraljud. Referensvärden var etablerade för cervix längd, anterior-posterior (AP) diameter och bredd, cervix volym och cervix öppning av inre modermunnen (funneling): längd, anterior-posterior (AP) diameter och bredd, VI (vaskularisationsindex), FI (flödesindex), VFI (vaskularisations-flödesindex), som mätades med tre-dimensionellt power Doppler ultraljud under perioden mellan 17 och 41 graviditetsveckor. Överensstämmelsen var perfekt bland två- och tre-dimensionella ultraljudsresultat. Cervix förkortades från 33:e graviditetsveckan. Cervix diameter och bredd ökade från graviditetsvecka 31. Cervix funneling och öppning av cervixkanalen upptäcktes oftast senare i graviditetsutvecklingen. Olika referensvärden för cervixlängden måste användas för förstföderskor och omföderskor från 33: e graviditetsveckan. Cervix volym och blodflödesindex är konstant mellan vecka 17 och 40 i graviditeten, men cervix volym är mindre vecka 41 än under 17-40: e graviditetsveckorna. Omföderskor har större cervix än förstföderskor and deras cervix är mer vaskulariserad under perioden mellan 17 och 30 graviditetsveckor. Våra referensvärden ligger som bas till studier av patologiska tillstånd i cervix under graviditeten. Univariat regressionsanalys visade att Bishop score, cervix längd och paritet är relaterade till tiden för spontanangrepp av värkarbete och tid för förlossningen. VI är relaterat till tid för spontant värkarbete. Multivariat logistisk regressionsanalys visade, att Bishop score och blodflödesindex inte passade någon modell till att förutsäga angrepp av värkarbete utan endast cervix längd, bredd och paritet passade. Cervix längd, VI och VFI kan självständigt förutsäga förlossning som skedde efter 48 timmar. Cervix längd och Bishop score kan båda självständigt förutsäga tiden för förlossning som skedde efter 60 timmar. Ytinnehållet under ROC-kurvorna visade inte någon signifikant skillnad mellan diagnostiska tester. VI-indexförändringar tyder på att vaskularisering ändras i livmodertappen före förlossningen under cervixmognaden. Cervix längd, Bishop score och paritet var relaterade till framgång av förlossningsinduktion hos överburna gravida kvinnor, vilka genomgick förlossningsinduktion med prostaglandin vagitorier. Bloflödes-index framtagna med power Doppler ultraljud var inte relaterade till framgång av induktion. VI - och VFI-index var ändå något större hos kvinnor som hade värkarbete inom 12 timmar efter prostaglandin vagitorium. Vår studie, att fastställa reproducibilitet av cervix-undersökning med tre-dimensionellt ultraljud, visade bra Inter-CC och Intra-CC värden för cervix volym och blodflödes-index, men ganska breda gränser av överenskommelse. Detta tyder sannolikt på att det är omöjligt att upptäcka små förändringar i cervix volym och blodflödesindex när man använder dagens tre-dimensionella power Doppler ultraljud.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.