Dialogen som styrningsfilosofi och dess gestaltning i praxis

Sammanfattning: Studiens övergripande syfte är att beskriva, tolka och förstå dialogens gestaltning i en praxis som handlar om att skapa ett gemensamt måldokument för pedagogisk verksamhet inom förskola, skola, kultur och fritid. I styrdokument och andra centrala dokument utpekas dialogen som en viktig förutsättning för en mål- och resultatstyrd förskola och skola. Denna studie är en undersökning av denna styrningsfilosofis tillämpning i praktiken. De teoretiska utgångspunkterna för studien är dels de statliga intentionerna med styrningen och dels utifrån ett filosofiskt perspektiv på dialogen hos Sokrates/Platon, Gadamer, Buber och Bakhtin. Fallstudien består av en empirisk del med en datainsamling från första delen av år 2000. Deltagare i studien är en representativ grupp på tolv till femton pedagoger och annan personal från förskola, skola, fritid och kultur. De flesta är pedagoger. Primärdata samlades in när gruppen träffades för att skapa ett gemensamt måldokument. Vid dessa tillfällen deltog jag som observatör. Jag spelade in mötena på band i syfte att använda materialet för utvärdering av processen. Bandupptagningarna från dessa möten har bearbetats och använts för sekundäranalys med annat syfte än vid primäranalysen.Sekundäranalysen och tolkningen baseras på hermeneutik. Resultatet presenterar tre huvudteman på dialogens gestaltning inom ramen för en kontext som handlar om att tillämpa styrningsfilosofin; dialogiska möten, dialogen som styrningsfilosofi och dialogen tar olika gestalt. Resultaten visar att dialogens gestaltning är variationsrik; dynamiska dialoger med intensiv aktivitet och mängder av metaforer såväl som av eftertänksamma och reflektiva dialoger. Dialogen börjar ofta antingen med en fråga eller med en monolog och gestaltas sedan som en dialog med texter, sökande efter dialog, slutna dialoger, dialoger som utvecklas över tid samt dialog i yttre rummet. Resultaten diskuteras både utifrån ett filosofiskt och från ett styrningsperspektiv. Även möjliga konsekvenser för pedagogisk verksamhet diskuteras.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.