Psychology of the refugee, the immigrant and their children: Development of a conceptual framework and application to psychotherapeutic and related support work

Detta är en avhandling från Binnie Kristal-Andersson, Office of Psychotherapy and Psychology in Stockholm South, Drakenbergsgatan 63, 117 41 Stockholm

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish På senare år har insikten ökat om hur nödvändigt det är att förstå flyktingars, invandrares och deras barns inre värld (speciellt gäller detta krisdrabbade flyktingar). Dessa grupper har kommit i växande skaror till Skandinavien och många för övrigt säkra och duktiga yrkesmänniskor inom alla områden av den psykiska hälsovården, socialtjänsten och andra fack har känt sig otillräckliga under arbetet med dem. Efter många års kliniskt arbete och som handledare fann Kristal-Andersson att det existerade ett akut behov av en behandlingsmodell med särskild hänsyn till dessa gruppers speciella psykologi. Enligt hennes åsikt krävs det en specialiserad metodrelaterad utbildning i psykoterapi och tillhörande fack, liksom också i socialt hjälparbete, för att psykologiskt förstå deras svårigheter och för att höja kunskapen, insikten och självförtroendet hos yrkesfolk och andra som arbetar med dem. Att skapa en referensram/behandlingsmodell och bygga upp en specialiserad utbildning för olika kategorier av fackfolk har varit huvudsyftet med hennes forskning och föreliggande avhandling. Del I redovisar en sammanfattning av drygt tjugofem års kliniskt och socialt arbete med flyktingar och invandrare av Kristal-Andersson och andra. Först beskrivs vanliga psykologiska och andra svårigheter som individen/familjen möter i det nya landet. Sedan presenteras en referensram/behandlingsmodell som utvecklats under många års kliniskt arbete, handledning och rådgivning. Modellen bygger på ett samspel mellan litteraturstudier, empirisk forskning och kliniska bedömningar. Del II beskriver och utvärderar en årslång utbildning för fackfolk med referensramen som grund och innehåller en sammanfattning och utvärdering av fallbeskrivningar. Utbildningen avsåg att vidga kursdeltagarnas psykologiska förståelse och deras självförtroende. Här är det främsta syftet att stadfästa referensramen i behandling och socialt hjälparbete. Metod, dokumentation och utvärdering omfattar bandinspelningar av den teoretiska utbildningen, handledning och utvärdering av dessa; deltagarnas fortlöpande muntliga och skriftliga värderingar; sammanfattningar och referat av fallbeskrivningar och handledningen; samt uppgifter från tre frågeformulär som delades ut under och efter det sista seminariet. På det vetenskapliga planet är främsta syftet med denna avhandling att bidra med ytterligare kunskap och förståelse av flykting- och invandrargruppernas speciella psykologiska och yttre svårigheter och verka för ökat intresse för denna gren av psykologin. Ett syfte är också att beskriva en praktiskt taktik och ett sätt att arbeta med psykoterapi och stödarbete till flyktingar och invandrare. Rent praktiskt är det författarens förhoppning att med denna avhandling bidra till utvecklandet av program som genom utbildning och förebyggande och läkande insatser kan leda till en god psykisk hälsa och förbättra sociala villkor för flyktingar, invandrare och deras barn. Detta kan i sin tur leda till en bättre anpassning och en förbättrad social situation för dem i det nya landet. Slutligen hoppa hon också att den psykologiska kunskap som utvinns ska hjälpa till att förhindra och motverka diskriminering, fördomar och motsättningar och leda till en öppnare och mer känslig attityd mot dessa grupper inom det samhälle de nu tillhör.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)