Stridspiloter i vida kjolar : om ledarutveckling och jämställdhet

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. (EFI)

Sammanfattning: Sverige är andelen kvinnor på chefspositioner liten. I många organisationer arbetar man med att försöka förändra detta. En vanlig förändringsmetod är ledarutvecklingsprogram för kvinnor. Det är vad som händer inom ramen för ett sådant program - ett ledarutvecklingsprogram med syfte att öka andelen kvinnor på chefspositioner - som studeras i dennabok. Frågor som diskuteras är: Hur kan ett sådant program vara utformat?Vilka föreställningar om ledarskap, manlighet och kvinnlighet återskapas inom ramen för programmet och hur går detta till? Öppnar programmet upp för ett ifrågasättande och en förändring av mansdominerade strukturer, eller bidrar de snarare till att återskapa dessa? Vad säger detta i så fall om jämställdhetsarbete i organisationer? Boken grundar sig på en fallstudie av ett ledarutvecklingsprogram som bestod av ett tiotal 2-5 dagar långa utbildningar som handlade om ledarskap och/eller kön, samt ett mentorprogram. Beroende på könsfördelningen bland deltagarna och hur innehållet behandlar (eller inte behandlar) kön, ger de olika delarna upphov till olika föreställningar om ledarskap och kön. En del av föreställningarna innebär ett ifrågasättande, medan andra innebär ett återskapande av organisationens könsordning. Bokens titel, Stridspiloter i vida kjolar, syftar på de delvis motsägelsefulla föreställningar som återfinns inom ramen för programmet. I studien framkommer hur ledarutvecklingsprogram för kvinnor kan förstås som en kompromiss mellan traditionell ledarutveckling, med syfte att återskapa befintliga maktrelationer, och traditionellt jämställdhetsarbete, med syfte att ifrågasätta dessa. Studien visar i och med detta hur förändringsförsök som innebär att befintliga maktstrukturer ifrågasätts leder till både återskapande och förändring. Innehåll:1.  Problembakgrund och syfte2.  En skapad, könsmärkt verklighet3.  Organisation och kön4.  Jämställdhetsarbete i organisationer5.  Ledarutveckling i organisationer6.  Metod7.  Programmet - från början till slut8.  Programmet - deltagarnas reflektioner9.  Moduler med könsperspektiv10. Könsblinda moduler11. Ledarutveckling och jämställdhet12. Sammanfattning och slutsatserLitteraturförteckningEnglish SummaryBilaga 1Bilaga 2 

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)