Journalistikens anatomi : analyser av genrer och textmönster i fem strejkbevakningar i svensk dagspress 1879–1996

Detta är en avhandling från Department of Scandinavian Languages, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Vilka samband finns mellan de förändringar som skett sedan 1879 i samhälle, journalistik och tidningstexter? Det är den övergripande frågan för denna avhandling. Svaren utgår från undersökningar av fem strejkbevakningar i tre dagstidningar 1879–1996. Strejkbevakningarna gäller Sundsvallsstrejken 1879, storstrejken 1909, Metallstrejken 1945, gruvstrejken 1969-70 och sjuksköterskestrejken 1995-96. Det som undersöks är dels vilka genrer som används i tidningarna, dels vilka textmönster som används i den viktigaste genren, genren nyheter. Vilka svar finns då på frågan? Ett svar är att journalistikens förhållande till sina källor blivit allt självständigare sedan 1879. Detta återspeglas både i genrer och i textkonstruktion; genrer som bakgrund och reportage är självklara från 1909, och nyhetstexterna konstrueras i ökad utsträckning utifrån ett ideal om allpartiskhet. Ett annat svar är att pratminusjournalistiken kan spåras tillbaka till 1909 års nyhetstexter. Tekniken har blivit så självklar 1969 att nedslaget kan kallas den dialogiserande journalistiken. I bevakningen av sjuksköterskestrejken 1995-96 används tekniken även i ett nytt slags journalistik, den dramaturgiserande journalistiken, som skapar en scen där strejkaktörernas handlingar och yttranden blir delar av ett drama. Det kan också uttryckas som att den relativa friheten för textutformning i genrerna reportage och bakgrund har kommit att gälla även nyhetsgenren. Ett tredje svar är att flera av de sex textmönstren i nyhetstexterna finns kvar sedan 1879, om än med förändringar i frekvens och funktion. Ett exempel är det textmönster där den egna pressrösten dominerar, som går från en bred användning 1879 till att nästan uteslutande användas i de korta förstasidesnyheterna 1995-96.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.