Spelet runt datorn: Datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan

Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

Sammanfattning: Under senare år har datorn kommit att bli ett vanligt inslag i förskolans dagliga verksamhet. Visioner och planer har formulerats, inte minst politiskt. Det har sedan varit upp till pedagogerna att organisera och genomföra datoranvändandet i den lokala förskolevardagen. Avhandlingens övergripande syfte är att studera datoranvändandets praktik i förskolan. Avsikten är därmed att lyfta fram aspekter av och diskutera det meningsskapande som erbjuds när datorn används i förskolan. Undersökningen är genomförd i tre förskoleavdelningar med barn mellan tre och sex år. Vid undersökningens genomförande hade varje avdelning tillgång till en dator. Det empiriska materialet består av cirka 13 timmars videodokumenterade observationer kompletterat av löpande anteckningar av samma händelser; nio intervjuer med pedagogerna och 38 intervjuer med barnen. Resultaten är strukturerade och presenterat i tre artiklar. Den generella bilden av pedagogernas sätt att hantera datoranvändandet beskrivs med två huvudfokus; dels som konstituerat i mötet mellan övergripande IT-visioner och förskolans vardagsarbete och dels som grundat i den diskursiva praktikens dominerande rationaliteter. Resultatet visar att datorn är en sak att leka med under den fria lekens tid. Därutöver framkommer variationer i pedagogernas sätt att förhålla sig till området. Tre olika lärmiljöer benämnda skyddande, stödjande respektive vägledande beskrivs i studien. Vad barnen möter inom ramen för dessa miljöer är tre delvis ”olika” datorer. Därmed erbjuds olika möjligheter när det gäller såväl tillgången till datorn, som innehållet i och omfattningen av kollektiv kunskap distribuerad i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)