Segregerad integrering Mönster av könssegregering i arbetslivet

Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

Sammanfattning: Det här är en studie som rör könssegregering i arbetslivet. Studien syftar dels till att studera olika typer av könssegregering och hur dessa är relaterade till varandra inom tre arbetsorganisationer, dels till att studera huruvida det skapas förutsättningar för segregation eller för integration inom arbetsorganisationerna och hur det i sådana fall går till. Resultaten visar bland annat att könssegregering och könsintegrering är relaterade till varandra på olika sätt och att det ena inte behöver utesluta det andra. En integrerad avdelning kan rymma jobb som är synnerligen segregerade. Kvinnor och män på integrerade hierarkiska positioner kan i sin tur arbeta inom segregerade jobb och avdelningar. Vidare visar resultaten att andelsmässig integrering inte hindrar att kvinnors och mäns villkor skiljer sig åt på ett sådant sätt att vi kan tala i termer av segregerad integrering. Att kvinnor och män utgör lika stora andelar är nämligen inte detsamma som att de har samma förutsättningar i arbetslivet

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)