Lärande i rörelse. Utveckling av kroppslig förmåga ur ett icke-dualistiskt perspektiv

Detta är en avhandling från Göteborg : GUPEA Göteborgs universitets publikationer

Sammanfattning: Uppsatsens ambition är att genom en learning study av undervisningsmomentet kroppshållning vid löpning påvisa hur ett innehåll i skolämnet idrott och hälsa kan behandlas på ett icke dualistiskt sätt. Syftet är därmed att studera hur ett specifikt innehåll gestaltas och konstitueras i undervisningspraktiken i idrott och hälsa. Totalt deltog 95 gymnasieelever från två olika gymnasieskolor. Vidare deltog sju lärare uppdelade i vardera en studie. Variationsteorin utgjorde teoretiskt ramverk för lektionsdesignen och dess antaganden testades genom den iterativa forskningsmodellen, learning study. Studien bestod av två olika interventionsstudier som genomfördes hösten 2012 respektive hösten 2013. Resultaten från den första studien beaktades av lärarna i den andra studien, då resultaten användes i den nya gruppen av lärare och elever för att i den andra studien ytterligare utveckla antaganden från den första. Lärarnas kunskap om vad som krävs för att lära sig det avsedda innehållet och elevernas förståelse av innehållet, visade sig både genom utformning av mer kraftfull lektionsdesign och ökat lärande hos eleverna. Resultatet visar även att elevernas lärande i den andra studien utvecklades på ett mer kvalitativt sätt än i den första. Förmågan till kroppshållning utifrån ett mer optimalt sätt, vid löpning, ökade i alla fem klasserna. Lektion B:1 visar på högst ökning med +2,1 av medelvärdet, denna grupp visar en optimal placering av kroppsdelar motsvarande 4,6 av 5 möjliga. Resultaten indikerar att lektionsdesign som konstruerats av en lärargrupp kan användas av en ny grupp lärare i en kumulativ process, skapar möjligheter för eleverna att öka personligt meningsskapande som har en positiv inverkan på lärandet. Variation av lärandeobjektets aspekter skapar en process där elevens agerande och tänkande interagerar med varandra och användandet av kontraster visar sig vara ett kraftfullt sätt att skapa kropps-medvetenhet. Designen av denna variation är signifikant. Synkron simultanitet förefaller oftare ge alla elever ett helhetsperspektiv på innehållet, som i sin tur ger en mer differentierad och djupare kroppsmedvetenhet och möjlighet att alternera mellan lärandeobjektets innebörd och struktur.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.