Behovet av en effektivare toleranshantering i byggprocessen

Detta är en avhandling från Avdelningen för Byggproduktion

Sammanfattning: Toleranser är de mått som visar hur mycket konstruktionen får avvika från ritning till tillverkning, utsättning och montering och ändå nå de krav som ställts på slutprodukten. Allt byggande då olika komponenter ska monteras ihop kräver noggrannhet och precision. Detta så att de olika byggdelarna passar ihop då de ska monteras på byggarbetsplatsen. Passar inte de olika delarna så blir det korrigeringskostnader som följd, dessa orsakade av extra tid och resurser som krävs för att rätta till felen. Det är många aktörer i byggprocessen som måste samarbeta för att produktionen ska fungera. Stor andel av problemen som uppstår vid produktionen är orsakade av gränssnittsproblem vid fogar och kopplingar mellan olika komponenter. Många av dessa problem beror på att toleranserna inte kan samordnas. Därför är det viktigt att tidigt i processen identifiera de toleransproblem som kan uppstå. Det finns ett behov av att tydliggöra och mäta toleransproblemens orsaker. Syftet med forskningsprojektet är att utföra en sammanställande kartläggning av orsaker till toleransproblematiken inom byggprocessen. Syftet är också att identifiera förekomsten och påverkan av en bristande toleranshantering och på så sätt också kunna hitta åtgärder till problemet. Datainsamlingen består av en enkätstudie, djupintervjuer, litteraturstudie, observationer/studiebesök på fabriker och byggarbetsplatser och workshopar. De mest omfattande datainsamlingsmetoderna i denna studie är intervjuer och utförandet av workshopar. Kognitiv kartläggning har används under workshoparna för att identifiera grundorsakerna till problemet. Studien visar att de tillfrågade anser att det finns problem med toleranshanteringen i byggprocessen. Många menar att toleranstänkande borde få en högre prioritet. Många orsaker till problemet har tagits fram och analyserats. Det har visat sig att de främsta orsakerna till problemet med toleranshanteringen är följande: Organisation, samordning och rutin är en kategori som har störst effekt. Bristande kunskap är den andra kategorin och otydliga kvalitets- och toleranskrav är den tredje stora kategorin. Alla dessa tre kategorier är viktiga faktorer för att förbättra hanteringen av toleranser i byggprocessen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)