Natur och kultur som turistiska produkter : En början till en sociologisk analys

Detta är en avhandling från Karlstad

Sammanfattning: Abstract.Författare: Sven-Erik Karlsson.

Titel: Natur och kultur som turistiska produkter- en början till en sociologisk analys.

Språk: Svenska.

Nyckelord:Den konkreta utgångspunkten för detta arbete är natur- och kulturturismen i Värmland, där naturen och kulturen utgör turistiska produkter. Syftet är att påbörja en sociologisk analys där detta sociala fenomen ingår i ett större turistiskt och samhälleligt sammanhang. Arbetets metodologiska utgångspunkt är att vetenskapligt upptäcka och vetenskapligt reflektera över turismen som socialt fenomenBegreppet turism härleds från 1600-1700-talens bildningsresande, le Grand Tour, en rundresa till den västerländska kulturens källor. Turism är en anti-vardaglig verksamhet med två grundläggande former, bildningens och karnevalens turism, vilka kan vara lokaliserade i antingen samhällenas centrum eller periferi.Historiskt är turismen ihoptvinnad med den övriga samhällsutvecklingen, där olika tidsepokers klassförhållanden, transportmedel och kulturella innehåll har haft stor inverkan på dess utformning.En genomgång av tillgänglig statistik visar att turismen under senare tid blivit en ekonomisk betydelsefull näring såväl internationellt, nationellt som regionalt, vilket medfört att turismen även blivit politisk betydelsefull, exempelvis inom regionalpolitiken.I den sociologiska referensramen urskiljs olika samhälleliga sfärer, vilka den nutida turismen till stora delar kan förklaras utifrån, den ekonomiska, den politiska, den sociokulturella samt den socimateriella, varav den ekonomiska är mest betydelsefull. Den nutida samhällsförändringen kännetecknas av en stark kommersialisering, av en ny dominant klass, den nya medelklassen, samt ett nytt kulturellt paradigm, postmodernismen. Turismnäringen kan analytiskt delas upp i produktion, distribution och konsumtion. I detta arbete analyseras produktionen och konsumtionen.Den svenska och den värmländska turismproduktionen kännetecknas av att natur och kultur utgör de viktiga resurserna samt av att varugörandet av dessa sker i hög utsträckning i en slags småskalig hantverksproduktion.Ifråga om behandlingen av den turistiska konsumtionen blir det främst fråga om ett upptäckande avsnitt. Med utgångspunkt från framförallt modern konsumtionssociologisk litteratur, svenska statistiska data om turistande samt redogörelser för konkreta värmländska förhållanden, antas att det finns skillnader mellan olika klassers turistande. Det som framhålls är främst den nya medelklassens professionella grupper har stor betydelse för den nutida turismens utformning, vari postmodernismens integrering av olika sociala sfärer spelar en stor roll.Utifrån en genomgång av turismforskningen behandlas en del av turismens ekologiska, rumsliga, sociala och kulturella konsekvenser. Det är framförallt varugörandets effekter som tas upp. Några teoretiska strategier för att motverka dess negativa sidor redovisas och diskuteras.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.