A Swedish Dilemma : Culture and Rule of Law in Swedish Sickness Insurance

Sammanfattning: Sverige har både beskrivits som modernt, liberaldemoratiskt och djupt humanitärt; och som mer eller mindre förmodernt, halvauktoritärt och benäget att kränka svaga gruppers rättigheter. I den här avhandlingen undersöks detta svenska dilemma i en rättsantropologisk tradition, med studier av konfliktlösningspraktiker som ett sätt att förstå förhållandet mellan lag och kultur.Detaljerade data från tjugo överklaganden av avslag på ansökningar om sjukpenning och sjukförsäkring mellan 2005-2008 och 2015-2018 kontextualiseras med 1900-tals historia, tidigare forskning, tillsynsrapporter, mediabevakning och intervjuer med jurister. Teorin består av Geertz kulturbegrepp, Charles Taylor om modernitet och förmodernitet, teori i tidigare forskning om det svenska dilemmat, och John Bornemans antropologiska rättsstatsbegrepp. Engelsk och amerikansk forskning om förvaltningsrätt och sjukförsäkring används för att utveckla en praktikbaserad teori om vad som menas med en modern rättsstat i relation till sjukförsäkring.Studien identifierar återkommande kulturella föreställningar, värderingar, rättsuppfattningar och idéer om samhället. De är: statsintresset, korporatism, förlorad konsensus, en maktfullkomlig förvaltning, effektivitet och konfliktfylld paternalism. Den föreslår samtidigt att dessa aspekter av svensk förvaltningsrättskultur möjliggörs av svagt ansvarsutkrävande, svagt rättsmedvetande i media, förtroende för staten, och olika former av politiska och byråkratiska manipulationer, såsom utomrättslig normering, godtycke och myndigheter och domstolar som är lyhörda för den politiska viljan.Den sammanfattande beskrivningen av svensk förvaltningsrättskultur på detta område är att den utgör en form av kvasilagstat. Det kan till och med vara så att grunden för det svenska sammhällskontraktet är något annat än rättsstatlighet. Statsintresset och konfliktfylld paternalism verkar vara viktigare än modern västerländsk rättsuppfattning. Orsaksförklaringar är svåra i samhällsvetenskap, men resultaten tyder ändå på att Sverige har haft ett svagt inflytande från västerländsk rättsuppfattninga på grund av större kontinuitet med en Luthersk-Ortodox, preussisk maktstat, och andra förmoderna föreställningar och stat och rätt.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)