Modelling Chemical Weathering in Different Scales

Detta är en avhandling från Chemical Engineering 2, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Kemisk vittring har en avgörande betydelse för hur näringsämnen frigörs, ansamlas och kan utnyttjas i mark/växtsystemet. Vittringshastigheten har därför stor betydelse för hur skogs- och jordbrukare kan optimera skogsskötseln och skördeuttaget, inom ramen för ett uthålligt skogsbruk. I avhandlingen studeras vittring av epidot och lermineral för att vidareutveckla den geokemiska modellen PROFILE. Geostatistiska metoder används för att uppskatta vittringshastigheten i fält med hänsyn till rumslig variation och begränsat dataunderlag. De näringsbalanser som beräknas visar vilka ramar som naturen sätter för uthållig produktion i sydsvensk skogsmark.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.