Förpackningens förvandlingar : Konsumtion och karneval i barnboken

Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons Förlag AB

Sammanfattning: Här studeras den massproducerade förpackningen som motiv inom ett flertal barnböcker, såsom Pippi Långstrump och Mio min Mio av Astrid Lindgren, Charlie and the Chocolate factory av Roald Dahl, In the Night Kitchen av Maurice Sendak, Korken flyger av Barbro Lindgren, samt ett flertal verk av Tove Jansson och Herge. I dessa verk ses förpackningen som den främsta symbolen för vårt konsumtionssamhälle. Detta samhälles konturer och sätt att fungera beskrivs i den teoretiska bakgrunden med främst Zygmunt Baumans studier av hur människan i hög grad är underställd kravet att konsumera och snabbt förpassa tingen till soptippen, vilket också påverkar de mänskliga relationerna. Men genom de verk som här studeras ses de slängda konsumtionstingen, förpackningarna, med nya funktioner och värden. De representerar något annat än den vara som den härbärgerar, eller skräpet då varan är förbrukad. Förpackningen förvandlas och upprättar därmed ett motstånd gentemot konsumtionssamhällets styrande principer. Skräpet förvägras vara skräp. Detta kan dels ses ha sarnhörighe.t med barnets egna lekar, men också med den karnevalstradition och de folkliga upptåg och omtolkningar av tingen och av de hierarkiska strukturer som Michail Bachtin beskriver. Slutsatsen som dras är att förpackningarna i materialet representerar ett annat sätt att leva gentemot konsumtionen, genom att ta hand om de slängda tingen, men också genom att se till det som finns och det värde det kan ges, istället för att eftersträva nya varor.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.