Kultur i språkundervisning - med fokus på engelska

Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

Sammanfattning: Nu ifrågasätts det traditionella sättet att undervisa om kultur i språkundervisning allt mer av forskare och språkdebattörer världen över. Att endast behandla kultur som ren faktainformation om en nationell kultur, förmedlad genom språket, går inte ihop med en förändrad syn på kultur, identitet, nationalitet och språk. Undervisningen i främmande språk har också fått utvidgade mål den bör leda fram till interkulturell förståelse och kompetens. För engelsklärare innebär även det engelska språkets förändrade roll, till att bli ett världsomfattande kommunikationsspråk, en utmaning.De empiriska resultaten visar att språklärare idag kan känna sig osäkra på hur de ska undervisa om kultur i sin språkundervisning. Lärarstudenter tycks inte i utbildningen ha fått de redskap de behöver för att kunna genomföra en aktuell och genomtänkt undervisning om kultur. Elever och lärare i gymnasieskolan uttrycker i undersökningen mycket olika syn på exakt samma språkundervisning. Hälften av språklärarna och nästan hälften av gymnasieeleverna i studien vill ha en förändrad undervisning om kultur i språkundervisningen. Detta är några tankeväckande resultat som kommer fram i denna doktorsavhandling i pedagogik, med inriktning språkdidaktik.Studien ger en inblick i olika perspektiv på hur kultur behandlas i språkundervisning forskares, språkdebattörers, språklärares, lärarstudenters samt elevers perspektiv

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.