Fysik som lärområde i förskolan. Möjligheter för barns begynnande lärande

Sammanfattning: Licentiatuppsatsen handlar om fysik som lärområde i förskolan där barns vardagserfarenheter liksom lärares arbete är centralt. Syftet med studien är att studera barns möjligheter för begynnande lärande kring friktion respektive ljud. Vardagen i förskolan, där lek, måltider och temaarbete ingår, utgör bas för studiens empiri där dels fyra barn skuggas med videokamera, dels följs ett arbetslags genomförande av ett temaarbete. I kappan och de två artiklarna analyseras och diskuteras ett antal sådana aktiviteter med en kulturhistorisk teori som utgångspunkt. Resultatet visar att barn i sin lek och vardag utforskar och hanterar friktion och ljud, och att deras möjligheter till naturvetenskapligt lärande är kopplat till de utmaningar som lärare i förskolan ställs inför. Det kan vara att se den potential som finns i vardagen när det gäller att lyfta fram fysikaliska fenomen - så som de visar sig för barnen. Det är inte enkelt eller självklart för lärare att identifiera situationer vilka är möjliga att ha som utgångspunkt för att synliggöra abstrakta fenomen (Larsson, under tryckning). Men å andra sidan blir det tydligt att lärare kan skapa förutsättning för att konkretisera det som kan uppfattas vara för svårt för yngre barn (Larsson, 2013). Studien betonar lärares behov av kunskap för att göra lärområdet fysik tillgängligt för yngre barn. Studien framhåller också betydelsen av att kunna identifiera vardagssituationer som en grund för att utforska omvärlden med ett naturvetenskapligt fokus.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.