Aristokratiskt rum och gränsöverskridande. Järrestad och sydöstra Skåne mellan region och rike 600-1100

Detta är en avhandling från Riksantikvarieämbetet

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen fokuserar på den andra vågen av järnålderns centrala platser, vilka formerades under det långa 600-talet. Utgångspunkten är en fallstudie av en aristokratisk miljö i Järrestad, sydöstra Skåne. Två problemkomplex bearbetas. Tolkningen av de förkristna aristokratiska miljöerna. Syftet är att undersöka hur härskarideologier gestaltades i hallmiljön och det omgivande landskapet, och vilka aktörer de relaterade till. Järrestad jämförs med miljöer med undersökta hallsekvenser i sydöstra Skandinavien i syfte att diskutera hur aristokratin formerade sig i överregionala nätverk, och de funktioner Järrestad förknippas med i detta perspektiv. Hallmiljön beskrivs som den centrala institutionen för ett områdes politiska ekonomi, och som huvudgården i en godsliknande domän. Genom analyser av hallsekvenser identifieras två härskarideologier. Ett traditionellt rumsligt koncept representerar det lokala eller regionala herraväldet, och ett rumsligt koncept som introducerades under 600-talet motsvarar kungligt överherravälde. Spänningsfältet mellan överregionalt och regionalt. Syftet är att undersöka vilka uttryck interaktion mellan en överregional aristokrati och områdesknutna gemenskaper i regionen kan ha tagit sig. Regionen definieras utifrån ett distinkt begravningskick och diskuteras också utifrån natur- och kulturlandskap, kommunikation, bygder och bebyggelsemönster. Det gemensamma begravningsskicket utgör en rituell tradition som upprätthölls av befolkningar i flera bygder där maktstrukturerna var småskaliga och graden av centralisering låg. Regionens heterogena karaktär visar på den traditionens identitetsskapande betydelse. Denna kan ses som en strategi som syftade till att definiera ramarna för interaktion och politisk dominans utifrån, exempelvis i form av det överherravälde som manifesterades i Järrestad.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.