The Prometheus Complex - Striving for competence

Detta är en avhandling från Department of Psychology, Box 213, SE-221 00 Lund

Sammanfattning: Syftet med föreliggande undersökningar var att söka nå en mer fullständig kunskap om barn och ungas eldsanläggelse; att undersöka hur frekvent förekommande det är, samt om det, i experimentella studier, kan relateras till frustration eller leda och till personlighetsdrag som optimism, pessimism och kreativitet. Avhandlingen består av fyra studier, två intervjuundersökningar och två experimentella studier. Studie ett presenterar, i artikelform, resultatet från två intervjuundersökningar som visar att lek med eld är ett vanligt fenomen bland barn. Manliga deltagare i studien anger lek med eld i 70 % av fallen och i gruppen kvinnor är motsvarande andel 44 %. Motiven bakom leken med eld var i den manliga gruppen nyfikenhet och förströelse medan den kvinnliga gruppen sökte spänning och nöje i sin eldlek. Studie två, en experimentell undersökning, visar att frustration ökar sannolikheten för eldsanläggelse men att alkohol inte bidrar till att öka denna tendens. Leda förefaller öka sannolikheten att fantisera kring eldsanläggelse enligt resultat erhållna i studie tre, den andra av de experimentella studier som genomfördes. I den fjärde studien, en fenomenologisk undersökning, beskrivs och analyseras den fascination människor känner inför eld. Denna studie gav tre perspektiv som beskriver eldens mening för individen. Upplevelsen är dualistisk i det att både rationella och irrationella perspektiv samsas, elden ses som både livgivande och destruktiv.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.