Size Characterisation of Water-Soluble Polymers Using Asymmetrical Flow Field-Flow Fractionation

Detta är en avhandling från Div of Technical Analytical Chemistry, Center for Chemistry and Chemical Engineering

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar storlekskarakterisering av stora molekyler (polymerer) med en ny teknik, nämligen flödesfältflödesfraktionering (flödesFFF). Det aktuella storleksområdet som studerats i avhandlingen är intervallet mellan några få nanometer(nm) upp till en halv mikrometer (um). Storleksbestämningen med flödesFFF baseras på en separation av material med olika diffusionskoefficient. Denna separation äger rum i en tunn kanal (tjocklek 0.01 cm) där vandringstiden genom kanalen är direkt kopplad till diffusionskoefficient och därmed också storlek (hydrodynamisk radie). Det är alltså möjligt att direkt från vandringstiden (som registreras med dator/skrivare) erhålla information om radien på molekylen. Denna förmåga har använts i avhandlingen för att studera storleksförändringar av amfifila polymerer i olika lösningsmedel (varierande pH, salter och salthalt)(artikel I till III). I de sista artiklarna har flödesFFF kombinerats med ett flervinkelljusspridarinstrument (MALS) för att bestämma också molvikt och gyrationsradie. Den stora fördelen med denna kombination är att fördelningar av molvikter och radier kan bestämmas, vilket är nödvändigt eftersom många polymerer innehåller blandningar av många olika storlekar. FlödesFFF kan separera dessa och sedan bestäms molvikt och radie för varje separerad fraktion med MALS-detektorn direkt efter separationskanalen. Denna kombinerade metodik är studerad och demonstrerad för några olika polysackarider (artikel IV till VI).

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.