”De två kulturerna” flyttar hemifrån : C.P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959–2005

Detta är en avhandling från Carlssons förlag, Box 2112, 103 13 Stockholm

Sammanfattning: I denna avhandling diskuteras hur begreppet ”de två kulturerna”, ursprungligen formulerat av den brittiske författaren, administratören och före detta naturvetenskapsmannen C.P. Snow, tolkades och användes i svensk idédebatt 1959–2005. Huvudsyftet är att skapa en djupare förståelse för det tolkningssammanhang som formades kring ”de två kulturerna” i Sverige och belysa skillnaderna mellan Snows uppfattning och de olika svenska tolkningarna.Utifrån ett begreppshistoriskt inspirerat perspektiv betraktas ”de två kulturerna” som ett begrepp som förstods och tolkades i relation till vissa andra begrepp, eller till vad som här beskrivs som ett semantiskt fält. I det svenska tolkningssammanhang som formades kring ”de två kulturerna” knöts begreppet till en bred diskussion om bildning, kultur och vetenskap. Snows metafor fungerade som retorisk utgångspunkt i debatter om bildningsideal och om relationen mellan allmänbildning och specialisering, framför allt i samband med reformeringen av gymnasieskolan i början av 1960-talet. Begreppet användes i diskussioner om naturvetenskapens och teknikens plats i kultur och kulturdebatt, liksom i vetenskapsteoretiska och historiska beskrivningar och analyser av förhållandet mellan naturvetenskaper och humanvetenskaper.Studien belyser hur Snows idé, formad i ett visst sammanhang, rekontextualiserades och omtolkades i ett kulturklimat med andra referensramar än det brittiska. Det formades en specifikt svensk förståelse av Snows begrepp som delvis skilde sig från upphovsmannens. I denna nationella tolkning relaterades ”de två kulturerna” ofta till en historisk diskussion som till stora delar hade formats på 1800-talet under inflytande av den tyska kulturtraditionen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.