Män, våld och moralarbete : Rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I Män, våld och moralarbete uppmärksammas hur män, som frivilligt sökt sig till verksamheter där det erbjuds behandling för våld i nära relationer, rapporterar om sina erfarenheter. Rapporteringarna består dels av svar på frågeformulär, dels genom deltagande i samtalsintervjuer. Författaren analyserar hur männen förklarar sina handlingar och gestaltar återberättade erfarenheter av våld och behandling. Samtliga intervjuade män framhåller moraliskt försvarbara identitetsbeskrivningar och i boken identifieras hur männen, med hjälp av redovisande förklaringar och stödjande karaktärsframställningar, genomför detta moralarbete. Vidare framkommer det hur männen växlar när det handlar om ansvarstagande. Våldshandlingarna i sig beskrivs med ansvarsbefriande redogörelser, medan ansvarstagande redogörelser framkommer i beskrivningar om hur männen försökt undvika våldet. Männen i studien försöker även nyansera bilden av mäns våld mot kvinnor genom att förhandla om begreppen våld, kvinnomisshandlare och misshandel. Männen ger beskrivningar som luckrar upp bilden av ett tydligt offer och en tydlig gärningsman och framställer våldet som något relationellt som grundas i ansträngda situationer och livsöden.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)